WIJ REPAREREN

Snelle, betrouwbare en betaalbare reparatieservice voor uw smart-apparaat.

We repareren je iPhone, iPad en MacBook met 90 dagen garantie op je reparatie. Registreer uw apparaat vandaag nog om ervoor te zorgen dat u nooit buiten dienst bent!

MAAK EEN ACCOUNT AAN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Serviceprovider (hierna “RepairTopper”) met betrekking tot de reparatie van consumentenelektronica, zoals maar niet beperkt tot service, onderhoud, reparaties en vervangingen door RepairTopper. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de reparatiediensten, het ophalen en bezorgen van gereviseerde mobiele telefoons, tablets en bijpassende accessoires (hierna de “goederen”).

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing indien RepairTopper bovengenoemde afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd. Hierbij is de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de contractspartij (hierna de “Klant”) uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen een nieuwe bepaling opstellen in de geest van deze voorwaarden.

1.4 Geen enkele handeling of nalatigheid van RepairTopper met betrekking tot deze algemene voorwaarden (inclusief of de stilzwijgende aanvaarding van enige afwijking) zal worden geïnterpreteerd als de permanente afstand van of beperking van enig recht in het bezit van RepairTopper.

1.5 Communicatie tussen de Klant en RepairTopper via internet en / of e-mail wordt als juridisch bindend beschouwd.

 

  1. Citaten

2.1 Offertes van RepairTopper zijn vrijblijvend. Een door de klant geaccepteerde prijsopgave kan door RepairTopper binnen 5 (vijf) werkdagen na acceptatie en zonder meerkosten worden ingetrokken. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.5 kunnen door de Klant aanvaarde offertes niet worden ingetrokken zonder schriftelijke toestemming van RepairTopper. Als RepairTopper akkoord gaat met de annulering van een serviceverzoek voordat de service plaatsvindt, worden alle kosten en uitgaven die RepairTopper heeft gemaakt in verband met de uitvoering van het serviceverzoek in rekening gebracht. Dit is inclusief verzendkosten en eventuele reparatie- en administratiekosten. De Klant heeft niet het recht om een ​​volledig uitgevoerde overeenkomst te ontbinden.

2.2 Een offerte die door de Klant is geaccepteerd via de website van RepairTopper is alleen geldig als de Klant het digitale service aanvraagformulier heeft gebruikt, zoals weergegeven op deze website. Elke overeenkomst die op deze manier wordt gesloten, is juridisch bindend zonder dat verdere schriftelijke bevestiging of ondertekening vereist is.

2.3 Verstrekte gegevens, voor zover er geen specifieke garanties worden gegeven, worden als informatief beschouwd, waarvan RepairTopper kan afwijken.

2.4 RepairTopper heeft het recht om redelijke wijzigingen door te voeren met betrekking tot het aantal, de kwaliteit en / of samenstelling van de Retour en Reparatie, alsmede de plaats van levering en de wijze waarop de Zaken worden afgeleverd.

 

LEVERING VAN GOEDEREN

  1. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen zijn gebaseerd op levering DAP RepairTopper (Incoterms laatste versie), exclusief verpakking, belastingen en toeslagen.

3.2 Alle prijzen zijn in euro. Als specifieke prijzen onder een andere valuta vallen, wordt de aankoop gedaan op basis van de wisselkoers tegen de euro die van toepassing is op de besteldatum. Indien op de factuurdatum de wisselkoers afwijkt met 2,5% of hoger, heeft RepairTopper het recht de contractprijs opnieuw vast te stellen op basis van de dan geldende wisselkoers.

3.3 In het geval dat de totale kostprijs van de Dienst met meer dan 2,5% stijgt, heeft RepairTopper het recht om de aangeboden en / of overeengekomen prijs te verhogen. Bovenstaande geeft de Klant geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.4 Betaling geschiedt volgens de op de website van RepairTopper aangegeven betalingsmethode (online betalingsmethode of een directe bankoverschrijving).

3.5 RepairTopper is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen met betrekking tot enige schuld van RepairTopper of haar groepsmaatschappijen aan de Klant te verrekenen.

3.6 In Geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling is de Klant de wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke (met een minimum van EUR 75, – of 15% van het verschuldigde, indien hoger) en de gerechtelijke kosten verschuldigd aan RepairTopper. .

 

  1. Levering

4.1 Levering geschiedt conform DAP RepairTopper, Amstelveen, Nederland (laatste editie Incoterms) tenzij anders overeengekomen. Gedeeltelijke levering is toegestaan.

4.2 Vanaf het moment van levering zijn alle Goederen, ongeacht enig eigendomsvoorbehoud, volledig voor rekening en risico van de Klant.

4.3 Bij levering zal de Klant de Goederen en / of geleverde diensten inspecteren en alle gebruikelijke toegangs- en kwaliteitscontroles en -controles uitvoeren, zoals redelijkerwijs vereist door RepairTopper. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schade of tekortkomingen van Goederen, na controle en controle, tenzij er binnen 2 (twee) werkdagen na de leverdatum melding wordt gemaakt van een tekort of schade aan RepairTopper. Bij afwezigheid van het voorgaande wordt aangenomen dat de goederen in onberispelijke staat zijn geleverd.

 

  1. Levertijden

5.1 De data en het tijdsbestek van de levering van de Goederen worden onmiddellijk van kracht na de schriftelijke bevestiging door RepairTopper en nadat de overeengekomen voorwaarden door de Klant zijn vervuld, zoals, maar niet beperkt tot aanbetalingen.

5.2 Alle data, termijnen of perioden van levering van goederen of diensten zijn gebaseerd op schattingen en benaderingen, en zullen geen fatale verplichting vormen voor RepairTopper. Het niet leveren binnen een dergelijke termijn vormt geen tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of compensatie met betrekking tot schade geleden door de Klant of derden.

5.3 RepairTopper is jegens Klant alleen aansprakelijk voor schade en / of kosten in geval van te late levering, indien en wanneer RepairTopper in verzuim is. De maximale aansprakelijkheid van RepairTopper voor te late levering is te allen tijde beperkt tot 2,5% van de totale service waarde.

 

  1. Overgaan van titel en risico’s

6.1 Behoudens 6.2, gaat de eigendom van de Goederen bij levering over op de Klant.

6.2 RepairTopper behoudt het eigendom van alle Goederen totdat de volledige aankoopprijs van de Goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, servicekosten die de Klant aan RepairTopper verschuldigd is, volledig is betaald. De Klant heeft niet het recht om alle goederen of een deel van de goederen aan derden te verkopen, over te dragen, te verpanden of andere wettelijke rechten te verlenen. Ongeacht het voorgaande, in het geval dat de klant het individuele transport van de goederen regelt, of nadat de goederen door of namens de klant zijn opgehaald, vallen alle risico’s na levering op de klant.

6.3 Als de Klant de toepasselijke betalingsvoorwaarden niet naleeft, of als RepairTopper redelijke twijfel heeft of aan de betalingsvoorwaarden zal worden voldaan, mag RepairTopper naar eigen goeddunken de geleverde Goederen terugnemen.

6.4 Indien de klant, na een aantal opeenvolgende schriftelijke kennisgevingen van RepairTopper aan de klant dat het product gereed is, het product gedurende een periode van drie maanden niet heeft opgehaald of RepairTopper minimaal drie mislukte levering pogingen bij de klant heeft gedaan, RepairTopper is geautoriseerd om het product of delen van het product te verkopen.

 

  1. Garantie

7.1 RepairTopper garandeert dat de volledige eigendom van de Goederen wordt geleverd en dat de Goederen in overeenstemming zijn met de contractuele specificaties en gedurende de Garantieperiode vrij zijn van hardware gebreken. Deze garantie is exclusief en komt in plaats van enige impliciete en / of wettelijke garantie.

7.2 Als het product buiten de garantie wordt gerepareerd, garandeert RepairTopper (1) dat de reparaties op een bekwame en professionele manier zullen worden uitgevoerd en (2) dat alle onderdelen die worden gebruikt om het product te repareren vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van negentig (90) dagen, tenzij anders aangegeven.

De toepasselijke garantieperiode (hierna de “garantieperiode”) is 90 dagen na levering.

7.3 In het geval dat er zich binnen de garantieperiode een gebrek voordoet, dat niet kon worden ontdekt met gemeenschappelijke toegangs- en kwaliteitscontroles en -controles, is RepairTopper verplicht om een ​​dergelijk gebrek naar eigen goeddunken te herstellen door de goederen te repareren of te vervangen. Deze opmaak verplichting is exclusief en sluit specifiek elke aansprakelijkheid uit voor schade en / of kosten die de Klant lijdt als gevolg van een dergelijk verzuim in de Goederen.

7.4 Deze garantie is beperkt tot hardware falen en is niet van toepassing op defecten veroorzaakt door normale slijtage of externe oorzaken, zoals, maar niet beperkt tot, waterschade. De garantie is ook niet van toepassing op periodiek onderhoud en reparatie / vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage. Elke garantie vervalt in geval van nalatige of ontoereikende toegang en kwaliteitscontroles en controles, of in geval van oneigenlijk gebruik of opslag van de geleverde Goederen, zoals maar niet beperkt tot, gebruik of behandeling in tegenspraak met gegeven instructies; reparaties door derden en het gebruik van reserveonderdelen, verbruiksartikelen of materialen die niet door RepairTopper zijn geleverd of gecertificeerd.

7.5 Indien de Klant niet de eindgebruiker is van de geleverde Goederen, worden de extra vervangings- en / of reparatiekosten veroorzaakt door het feit dat de Goederen zich niet op de locatie van de Klant bevinden, zoals maar niet beperkt tot reis- en transportkosten, worden verantwoord aan de Klant.

7.6 Garantieclaims moeten binnen 8 (acht) dagen na ontdekking van het defect schriftelijk worden onderbouwd en schriftelijk bij RepairTopper worden ingediend.

 

SLOTBEPALINGEN

  1. Ontbinding en opschorting

8.1 RepairTopper heeft het recht verdere nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn contractuele of andere verplichtingen jegens RepairTopper. RepairTopper heeft dan het recht om resulterende prijsverhogingen en termijnverlengingen door te voeren.

8.2 Indien RepairTopper redelijke twijfel heeft over de betalingscapaciteit van de Klant, heeft RepairTopper het recht om alle verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de Klant voldoende zekerheid heeft gesteld. RepairTopper heeft ook het recht om te allen tijde aanvullende beveiliging te eisen.

8.3 Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen onder de bovengenoemde voorwaarden of enige andere verplichting kan voldoen, heeft RepairTopper het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder schadevergoeding. In dat geval is de Klant aansprakelijk voor alle schade die RepairTopper lijdt als gevolg van de beëindiging van dit contract.

8.4 Niettegenstaande het voorgaande, heeft RepairTopper het recht om de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten in geval van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, intrekking van de werkzaamheden of liquidatie van de (onderneming) van de Klant.

 

  1. Aansprakelijkheden

9.1 RepairTopper is alleen aansprakelijk voor schade, betalingen, verliezen, kosten, uitgaven en aansprakelijkheden die door Klant zijn opgelopen als direct gevolg van toerekenbare tekortkomingen van RepairTopper.

9.2 Elke aansprakelijkheid van RepairTopper, contractueel of wettelijk vastgelegd, eindigt te allen tijde 90 (negentig) dagen na levering.

9.3 De maximale aansprakelijkheid van RepairTopper voortvloeiend uit of in verband met dit contract, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins (inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van productaansprakelijkheid), is beperkt tot de totale service waarde.

9.4 RepairTopper is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, noch is RepairTopper aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van haar verplichtingen en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst veroorzaakt door een gebeurtenis buiten de redelijke controle van RepairTopper (overmacht), of als de niet-nakoming of vertraging te wijten is aan het feit dat RepairTopper voldoet aan bindende regels en voorschriften onder de toepasselijke wetgeving.

9.5 De ​​bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet alleen van toepassing in contract maar ook in onrechtmatige daad of anderszins wettelijk bepaald. Alle door RepairTopper bedongen uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor hulppersonen en medewerkers.

9.6 De Klant vrijwaart RepairTopper voor alle claims die de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen overschrijden.

9.7 Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen voornoemde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen. De risicovergoeding is uitdrukkelijk als basis gehanteerd voor de prijsstelling in deze voorwaarden.

 

  1. Intellectueel eigendom

10.1 RepairTopper behoudt, voor zover van toepassing, alle intellectuele eigendomsrechten op de Goederen, zoals maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en software.

 

  1. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, zonder verwijzing naar de beginselen van wetsconflicten.

11.2 Partijen stellen hierbij onherroepelijk dat alle geschillen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse burgerlijke rechter, arrondissement Utrecht.